ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 13 TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARTACAK

Antakya Belediyesi Günyazı, Ovakent, Maşuklu, Serinyol, Aşağıekinci, Küçükdalyan ve Odabaşı mahallelerinde bulunan 13 taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine istinaden açık ve kapalı teklif usülleri ile satışa çıkartıyor.

Antakya Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; “Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Antakya’nın 5. Mıntıkasında bulunan, 4685 numaralı parsel, Küçükdalyan mahallesinde bulunan, 3061 numaralı parsel, Küçükdalyan mahallesinde bulunan, 3063 numaralı parsel, Küçükdalyan mahallesinde bulunan, 3064 numaralı parsel, Odabaşı/Odabaşı mahallesinde bulunan, 2313 ada 3 numaralı parsel, Odabaşı/Odabaşı mahallesinde bulunan, 2313 ada 4 numaralı parsel, Ovakent/Mustafa Kemal mahallesinde bulunan, 158 ada 4 numaralı parsel, Maşuklu mahallesinde bulunan, 3717 numaralı parsel, Maşuklu mahallesinde bulunan, 3718 numaralı parsel, Serinyol/Akıncılar mahallesinde bulunan, 157 ada 11 numaralı parsel, Serinyol/Akıncılar mahallesinde bulunan, 255 ada 6 numaralı parsel ve Ekinci mahallesinde bulunan, 2131 numaralı parsellerin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne göre, Antakya’nın Günyazı mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2471 numaralı parselin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulüne göre ihale ile yapılacaktır.

Satış ihalesinin 12 Aralık 2017 Salı günü saat 10.00 da başlayacağı, Antakya Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda (Ana Hizmet Binası 1.Kat) yapılacağı vurgulandı.
İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ve antakya.bel.tr adresinden bedelsiz görebileceği ve ihaleye girebilecekleri belirtilirken, taşınmaz mal satış şartnamesini Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 150,00TL. (Yüzelli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilecekleri ifade edildi.
İhaleye katılım için aranacak belgeler şu şekilde belirtildi;
1)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.
2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.
3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.
4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge
6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
11) ortak girişimlerde mal satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
12) Antakya Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.
13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
14) İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

CEVAP VER